#خدمت‌رسانی هیأت

تشریح فعالیت های هیأت یامهدی واوان در وستای سرآب ذهاب منطقه سر پل ذهاب در سالگرد زلزله کرمانشاه