#خدمت رسانی هیأت

ترمیم منزل مسکونی پیرزن نیازمند در روستای مقیطیه آبادان توسط گروه جهادی انصارالمهدی (عج) آبادان