در راستای اطلاع دقیق از شرایط مردم آبادان و خرمشهر و شناسایی مناطق کمتر بهره مند در روستاهای اطراف شهر تیم شناسایی پویش #هر هیئت یک روستا، به منطقه اعزام شدند و از نزدیک با مشکلات و نیازمندی های منطقه آشنا شدند.

پس از شناسایی منطقه، جلساتی نیز با مسئولین منطقه برگزار شد و مشکلات و راه حل ها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

به خط شدن هیئت های مستقر در خوزستان و آبادان جهت آب رسانی و کمک به آبفا منطقه جهت مدیریت بحران در روستاها، از اولین ثمرات اعزام تیم شناسایی بود.

گزارش ارسالی از سفرتیم شناسایی پویش #هر هیئت یک روستا

حجم ویدیو: 9708750 | مدت زمان ویدیو: 127