#خدمت‌رسانی هیأت

پویش جمع آوری لباس گرم و وسایل گرمایشی برای ارسال به مناطق محروم شهرستان سیستان