پخت و توزیع ۳ هزار پرس غذا در میان نیازمندان حاشیه شهر زابل و روستاهای اطراف توسط هیئت شیفتگان اهل بیت زاهدان در روز عید غدیر

پخت و توزیع ۳ هزار پرس غذا در میان نیازمندان حاشیه شهر زابل و روستاهای اطراف توسط هیئت شیفتگان اهل بیت زاهدان در روز عید غدیر

شیفتگان اهل بیت زاهدان (1)