#خدمت‌رسانی هیأت

تشریح فعالیت های خدماتی هیأت یا فاطمة الزهرا بابل در روستای کوئیک عزیز و کوئیک مجید منطقه سر پل ذهاب کرمانشاه