باشگاه توانا برگزار می کند

بررسی مضامین و آسیب شناسی عکاسی از آئین های عزاداری سیدالشهداء (ع)

بررسی مضامین و آسیب شناسی عکاسی از آئین های عزاداری سیدالشهداء (ع)
مدرس: مهدی طاهری
ثبت نام در:
goo.gl/oKR6CH

اطلاعات بیشتر:
989307777568

 

ارسال نظر