# زلزله کرمانشاه تجلیگاه وحدت شیعه و سنی

تشکر ماموستا جلال حسینی قادری امام جماعت روستای میر قادر سفلی از ملت ایران و هیأت بیت الأحزان فاطمه همدان برای کمک…