در هیأت فاطمیون گنبد چه گذشت؟

در هیأت فاطمیون گنبد چه گذشت؟